You are here: Home Ormancılık

Ormancılık

ÖZEL ORMAN

  1.  Özel orman Amenajman Planı yapımı,

  2.  Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,

  3.  Halihazır koordinatlı harita yapımı,

  4.  6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili Ön İzin ve Kesin İzin işlemleri,

  5. Ağaç Röleve Planı yapılması

AĞAÇLANDIRMA İŞLERİ

  1.   Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi

  2.   Ağaçlandırma Projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması

3.     Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri

4.     Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri

GENEL ORMANCILIK İŞLERİ

  1.   Orman Amenajman Planı yapılması

  2.   Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması

  3.   OrmanYol Şebeke Planı yapılması

ÇED PLANLAMA İŞLERİ

ÇED Projelerinde gerekli Teknik Raporların tanzimi

”ÇED’den muaf, ÇED Gerekli Değildir”dosyalarının düzenlenmesi ve takibi

PROJE – DANIŞMANLIK

  • Katılım Öncesi Yardım (IPA) programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermek,
  • Hibe projeleri hazırlamak,Proje eğitimleri vermek
  • KOSGEB Projeleri hazırlamak, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri vermek
  • 5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajanslarına proje hazırlamak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesine  KKYDP İPARD projeleri hazırlamak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek
  • TÜBİTAK, GEF,JICA,FAO ve Büyükelçilik gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlara hibe projeleri hazırlamak ve               danışmanlık hizmetleri vermek

ORMAN SAYILAN ALANLAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  1. 6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;

a) Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi,

b) Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,

c) Orman alanlarındaki maden sahalarının 

          “Rehabilitasyon Projesiyapımı,

 d) Her yıl Haziran ayı sonuna kadar Orman Bölge Müdürlüğüne

verilmesi gereken ”Teknik Rapor’un düzenlenmesi,

e) Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi.

      2.  6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

a) Rüzgar,termik, Jeotermal, Güneş,HES elektrik üretim tesisleri

ile  baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait Ön İzin ve Kesin

İzin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa “Ağaç Röleve Planı”nın yapılması,

b) ENH, telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi,  atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık

üretme tesisi vb. orman izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,

c) HES projelerindeki su iletim kanalı çevresine ait Erozyon 

           Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesitanzimi ve uygulaması,

d) Tesislerin inşaası sırasında ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin

”Depolama Alanı İzni” ve bu alanların Rehabilitasyon Projesi”  tanzimi ve uygulaması,

e)  HES ,RES projelerinde Mevzii İmar Planlarının yapılması

  1. 6831 Sayılı Orman Kanununun 18.maddesine göre

a) Kereste fabrikalarının tesis, proje, mülkiyet problemlerinin hazırlanması ve takibi

b) Fizibilite raporlarının tanzimi,

c) Tesislere ait teşvik- kredilendirme proje ve takibi

d) KOSGEB destekleri proje ve takibi